راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی که قصد ارسال مقاله برای نشریه علوم و فناوری ترکیبهای بین فلزی را دارند، ضرورت دارد ارسال مقالات خود را دقیقا منطبق بر توضیحات ارائه شده در این قسمت ارسال نمایند.

 

الف) مقاله های مدنظر باید بر اساس دستورالعمل کلی تهیه مقاله ها در نشریه آماده سازی شوند. برای سهولت بیشتر فایل قالب نشریه را دریافت نمایید؛ توضیحات فایل قالب نشریه را نیز به دقت مطالعه فرمایید. همچنین مطالعه راهنمای قواعد نوشتاری در تهیه مقاله ها توصیه می شود. فایل مقاله تهیه شده (بدون اسامی نویسندگان) را با فرمت DOC یا DOCX و با نام "فایل اصلی مقاله" ذخیره نموده  و در قسمت اضافه کردن فایل ها-نوع فایل: فایل اصلی مقاله بارگزاری کنید.

 

ب) مشخصات کلیه نویسندگان همراه با آدرس محل کار منطبق با فرمت فایل نام نویسندگان تهیه و با نام "مشخصات نویسندگان" ذخیره نموده و در قسمت اضافه کردن فایل ها-نوع فایل: مشخصات نویسندگان بارگزاری گردد.

 

ج) نویسنده مسئول مقاله باید اصالت و جدید بودن مقاله خود را در حد یک یا دو پاراگراف (حداکثر نصف صفحه A4) توضیح داده و در قالب فایلی مجزا (فایل word یا PDF) با نام "فایل اصالت مقاله" ذخیره شده و در قسمت اضافه کردن فایل ها-نوع فایل: فایل های تکمیلی/اضافی بارگزاری گردد.

بدیهی است در صورتی که چنین فایلی از سوی نویسنده ارسال نشود، امتیاز این بخش، از سوی داوران به مقاله، صفر خواهد بود.

 

د) کلیه تصویرها (و در صورت نیاز جدول ها) را با کیفیت خوب و در قالب به ترتیب فایلهای jpg (و DOC یا DOCX) تهیه و با نام شماره عکس (Fig1 یا Fig2 و ... ) یا جدول (Tab1 یا Tab2 و ...) ذخیره و در قسمت اضافه کردن فایل ها-نوع فایل: تصویر یا جدول بارگزاری نمایید. دقت شود که در اصل مقاله و در محل ارجاع، عکس ها و جدول ها آورده می شوند ولی علاوه بر این موضوع، جهت افزایش کیفیت چاپ مقالات، ارسال آن ها به صورت مجزا نیز ضرورت دارد.

 

ه) در صورتی که بعد از داوری مقاله نیاز به ارسال نامه ای مجزا به داور و ارائه پاسخ مناسب به او وجود دارد، فایل پاسخ در قالب فرمت DOC یا DOCX تهیه و با نام "پاسخ به داور" ذخیره شده و در قسمت اضافه کردن فایل ها-نوع فایل: پاسخ به داوران بارگزاری گردد.