اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا مظفری نیا

مهندسی سطح، سنتز مواد استاد؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

sticmut-es.ac.ir

سردبیر

دکتر سعیدرضا بخشی

مهندسی سطح، سنتز مواد، تریبولوژی دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (اصفهان)؛ دانشکده مهندسی مواد

bakhshisrmut-es.ac.ir
0098-31-45914302

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین ادریس

مهندسی سطح،تهیه وشناسایی و سنتز مواد استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

h-edriscc.iut.ac.ir
0098-31-33915709

دکتر فخرالدین اشرفی زاده

مهندسی سطح، سنتز مواد استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

ashrafif.iut.ac.ir/
ashrafifcc.iut.ac.ir
0098-31-33915714

دکتر سیدرحمان حسینی

مهندسی سطح، سنتز مواد، عملیات حرارتی استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (اصفهان)، دانشکده مهندسی مواد

hosseinisrmut-es.ac.ir
0098-31-45912509

دکتر کریم زنگنه مدار

مهندسی سطح،تهیه وشناسایی و سنتز مواد دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (تهران)، مجتمع مواد و فناوری های ساخت

imetcommut-es.ac.ir

دکتر مهدی صالحی

مهندسی سطح، سنتز مواد، تریبولوژی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

surfacesalehihotmail.com
0098-31-33915715

دکتر محمدرضا طرقی نژاد

تولید مواد نانوساختار، مهندسی سطح استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

toroghinejad.iut.ac.ir/
toroghicc.iut.ac.ir
0098-31-33915726

دکتر سیدمهدی عباسی

آلیاژسازی، مواد کامپوزیتی دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (تهران)، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت

sma_abbasiyahoo.com

دکتر سیدآرش فتاح الحسینی

متالورژی فیزیکی- ارزیابی خوردگی مواد دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مواد

profs.basu.ac.ir/fattah
a.fattahbasu.ac.ir
0098-81-38292509

دکتر محمدحسن یوسفی

لایه های نازک دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (اصفهان)، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی

mhymut-es.ac.ir